Copyright © 2020 wollsjobyalag.se. All rights reserved.

Vollsjö byalag 2020


Här finner du information om vem som sitter med i styrelsen samt kontaktuppgifter.

Har du något du vill ta upp, fråga, dela med dig av eller om du skulle vara intresserad av att hjälpa till så ring någon av oss!


Ordförande:

Therese Fritzson 0768470768

Ordinarie:

Thomas Nilsson 0708165905

Gun Fagerberg 041630328

Karin Nilsson 0709105473

Lars-Erik Larsson 0706773448

Thomas Holst
Philip Kempe

Suppleanter:

Anneli Gonner

Erik Krook

Andre Berglund


Revisorer

Margareta Theodorsson

Mim Holmqvist

Suppleanter

Ingrid Andersson

Sten Åkerblom


Valberedning

Bengt Birgersson

Per-Ove "Poppen" Persson

Rolf AnderssonStadgar för Vollsjö Byalag
 1. Föreningens ändamål är att verka för försköning och förbättring för invånarna i Vollsjö.


 1. Föreningens styrelse består av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt sju  suppleanter. Inom styrelsen utses vice ordförande, kassör och sekreterare. Vid varje årsmöte skall fyllnadsval göras av ledamöter som av någon anledning avgår ur styrelsen. Avgående ledamöter kan återväljas.


 1. I styrelsen har ordförande, kassör och sekreterare rätt till arvode. Arvodet bestäms på årsmötet innan det träder i kraft. Fem ledamöter eller minst tio av föreningens medlemmar har  rätt att kalla till sammanträde så ofta det finns anledning.


 1. Medlemmarnas årsavgift skall betalas före februari månads utgång. Samtliga inkomster i föreningen skall sättas in på föreningens konto på bank och användas för ändamål som främja  genomförandet av föreningens syfte.


 1. Alla som är intresserade av föreningens arbete är välkomna.


 1. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret 31 december. Senast den 1 februari varje år ska räkenskaperna vara färdiga för granskning av revisorerna. Granskningsarbetet från revisorerna skall vara färdigt före den 1 mars.


 1. Årsmötet skall hållas varje år i Mars månad.

       

     Förslag till dagordning på årsmöte:

 • Fråga om årsmötet kallats i behörig tid och ordning.
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötets a/ ordförande b/sekreterare c/protokolljusterare och rösträknare
 • Verksamhetsplan och budget
 • Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
 • Beslut om arvode till ordförande, sekreterare och kassör.
 • Val av styrelseledamöter istället för i tur avgående, även av två revisorer + en
 • revisorssuppleant för granskning av kommande års räkenskaper.
 • Övriga ärende som har kommit in under årsmötet, eller skriftligt till styrelsen.


Styrelsen skall efter årsmötet sammanträda för konstituering och där besluta om fördelning av uppdragen, samt vem som tillsammans med ordförande är föreningstecknare.


 1. Beslut om ändring av stadgarna kan endast fattas av ordinarie årsmöte efter styrelsens förslag. Dock kan tillägg till stadgarna beslutas av månadsmöte efter styrelsens förslag.


 1. Kallelse till sammanträde sker genom styrelsen, minst åtta dagar före sammanträdets hållande. Kallelse sker genom mail eller anslag i samhället befintliga anslagstavlor, eventuellt även genom annonsering.


 1. I beslut och val har alla närvarande medlemma lika rösträtt. Är rösterna lika delade, gäller ordförandes röst som avgörande.


 1. Styrelsen ombestyr att alla fattade beslut utförs. Alla arbeten skall utbjudas till fri konkurrens och verkställas på bästa och billigast sätt.


 1. Föreningens upplösning kan ske endast om minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmar är eniga och bekräftar detta på två följande sammanträde, där av det ena ordinarie årsmöte.


 1. Vid eventuell upplösning av föreningen skall befintliga tillgångar överlämnas till allmännyttigt ändamål i Vollsjö enligt stämmans anvisningar.